Fe wnaethom gyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad ynghylch y rhwystrau ar ffordd gweithredu Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a’r rhain oedd ein prif bwyntiau. Fe wnaethom dynnu sylw at y materion canlynol:

  • Mae cymunedau wedi ymateb yn fuan ac yn effeithiol yn ystod y pandemig i ateb anghenion pobl, ac mae’r sector cyhoeddus yn cydnabod bod gwir bartneriaeth gyda grwpiau lleol yn hanfodol i adeiladu dyfodol gwell.
  • Rhaid i sefydliadau’r sector cyhoeddus ddatblygu perthynas â chymunedau lle ceir mwy o ymddiriedaeth, a gwneud cydgynhyrchu yn rhan annatod o’r ffordd y maent yn gweithio.
  • Gallai Cynghorau Tref a Chymuned – ac fe ddylent – chwarae rhan fwy yn y prosesau democrataidd lleol a gweithredu er mwyn symud y gwaith o gyflawni’r Ddeddf yn ei flaen.
  • Mae angen polisi cenedlaethol – ac ymdrech! – i drosglwyddo asedau lleol er mwyn bod o gymorth i gryfhau cymunedau, ac ymdrech hefyd i gaffael yn lleol er mwyn cynorthwyo economïau lleol.
  • Mae’r Ddeddf yn integreiddio gwahanol ffrydiau polisi’r Llywodraeth ac felly mae angen Gweinidog i fod yn gyfrifol am ei chyflawni.

Darllenwch ein hymateb yn llawn.