Mae Law yn Llaw at Newid (TfC) yn rhaglen sy’n canolbwyntio ar lesiant neu, derm gwell ‘byw’n dda’, mewn pentrefi a threfi gwledig yn Sir Benfro a siroedd cyfagos Gorllewin Cymru. Mae’r rhaglen yn cael ei chydlynu a’i chyflwyno gan dîm bach mewn partneriaeth â chymunedau a sefydliadau trydydd sector a statudol. Rydym yn rhannu ein gwaith yn eang ac mae ein gwefan yn cynnwys rhywfaint o'r gwaith rydym wedi'i gwblhau neu sy'n mynd rhagddo. 

Yn aml, gofynnir i Jessie Buchanan a minnau, cyd-sylfaenwyr TfC, pam y gwnaethom greu TfC, beth a'n cymhellodd i'w gychwyn a pharhau. I mi mae’r ateb i’r cwestiynau hynny yn gorwedd, yn rhannol o leiaf, yn fy mhrofiad o ymwneud â’r elusen llawr gwlad Gofal Solfach, ein sefydliad cynnal. Y profiad hwnnw, ynghyd â phrosiectau lleol, a luniodd fy nealltwriaeth a’m barn ar bwysigrwydd cymunedau o ran lles eu poblogaethau. Roedd gyrfa ym maes iechyd y cyhoedd ac angerdd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn sylfaen bwysig ar gyfer yr hyn a ddilynodd. 

Mae Gofal Solfach yn cefnogi pobl hŷn i fyw bywydau hapus ac iach. Mae gwirfoddolwyr yn darparu cymorth o ddydd i ddydd i gadw pobl allan o'r ysbyty ac os ydynt yn ddigon anlwcus i gael eu derbyn, eu helpu i fynd allan cyn gynted â phosibl. Mae Gofal Solfach wedi bodoli ers dros saith mlynedd, gyda phump ohonynt wedi’u hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru. 

Deilliodd y syniad ar ei gyfer o asesiad cymunedol a hwyluswyd gan PLANED ac a wireddwyd gan Mollie Roach, Cynghorydd Cymuned yn Solfach. Yn sosialydd radical, gwnaeth Mollie gysylltiadau â llunwyr polisi, siaradodd â phobl yn y pentref i weld a oedd cefnogaeth i'r syniad a recriwtiodd grŵp bach o wirfoddolwyr i ddechrau cynllunio. Roeddwn i'n un o'r gwirfoddolwyr hynny. Cadarnhaodd arolwg pentref cyfan, gyda chyfradd ymateb o dros 80%, y syniad y dylai'r gwasanaeth gwirfoddol gychwyn. Roedd angen cyllid ar raddfa fach, ond roedd yn anodd dod o hyd iddo, ac roedd angen cyfarfodydd diddiwedd i argyhoeddi sefydliadau’r sector cyhoeddus bod yr hyn yr oeddem am ei wneud nid yn unig yn beth iawn i’w wneud ond y byddai hefyd o fudd iddynt. Roedd rheoliadau a biwrocratiaeth yn rhwystr i sefydlu gwasanaeth gofal cartref a oedd yn rhan bwysig o'n cynlluniau. 

Fodd bynnag, roedd agwedd ‘gallu gwneud’ yn drech ac fe ddechreuon ni, yn aml yn teimlo ein ffordd gyda phopeth yr oedd yn rhaid ei benderfynu a’i wneud mewn perthynas â, er enghraifft: yr endid cyfreithiol y dylem fod; diogelu; rheolaeth ariannol; adnoddau dynol a monitro a gwerthuso. Nid oedd llawer o arweiniad na phrofiadau cymunedau eraill i dynnu arno, bwlch y gwnaethom fynd i’r afael ag ef wedyn gyda’n pecyn cymorth. 

Mae gwerthusiadau wedi dangos yn gyson bod Solfach Care wedi bod yn llwyddiannus wrth gefnogi unigolion ond hefyd yn cael ei werthfawrogi am wneud cysylltiadau rhwng pobl, gan ychwanegu at falchder a bywiogrwydd bywyd pentref. 

Wrth adlewyrchu ar lwyddiant yr elusen a’i hirhoedledd, gallem weld bod catalydd ar gyfer newid (asesiad y pentref) yn allweddol, ynghyd ag arweinyddiaeth gref, uchelgais, ac agwedd ‘gallu gwneud’. Roedd cynnwys y gymuned ehangach hefyd yn bwysig, gan adeiladu ar y syniad bod pawb yn haeddu byw bywydau hapus a bodlon, yn eu cartrefi eu hunain yn y gymuned, gydag urddas a dewisiadau. Roedd y berthynas â swyddogion mewn sefydliadau yn y sector statudol hefyd yn hollbwysig, gan gynnwys i ba raddau yr oeddent yn deall cymunedau, yn credu yn eu hawliau i bennu eu dyfodol, ac yn ymddiried ynddynt, yn enwedig wrth ddal cronfeydd. 

Profwyd pwysigrwydd perthnasoedd a phartneriaethau a ffurfiwyd rhwng ein cymuned a sefydliadau yn y sector cyhoeddus hefyd gan brosiectau cymunedol eraill. Mewn cyferbyniad ag ymgyrch Gofalu Solfach roedd ymgyrch Achub Ysgol Solfach a’r ymgais i brynu fferm denantiaid Trecadwgan yn brofiadau llawer llai cadarnhaol. Y gred oedd, pe baem yn gweithio gyda’n gilydd, y gallem gyflawni llawer mwy er budd cymunedau a arweiniodd at greu TfC – Law yn Llaw at Newid –gyda’n gilyddsy’n golygu bod cymunedau a sefydliadau yn cynllunio ac yn gweithio gyda’i gilydd ar gyfer bywyd gwell i bawb, a newidsy'n golygu gwella a chynnal y cymorth sydd ei angen i gymunedau o leoedd ffynnu.

Gan weithio’n agos gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) a PLANED, y gwelodd eu Prif Weithredwyr botensial ymagwedd ychwanegol ond gwahanol at ddylanwadu ar bolisi, ein tasg gyntaf oedd dod â phobl o bob cefndir ynghyd i fynd i’r afael â’r cwestiwn- beth sydd angen i ni ei wneud i weithio gyda'n gilydd i adeiladu bywyd gwell i'n cymunedau? 

Y consensws oedd bod yn rhaid inni: 

  • Datblygu cyd-ddealltwriaeth, gweledigaeth ar y cyd, ac ymddiriedaeth, yn seiliedig ar fodel lles cymdeithasol ac amgylcheddol
  • Tynnu ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio’n dda ym mhopeth a wnawn, a mynd i’r afael â bylchau yn y dystiolaeth
  • Peidiwch â siarad yn unig – rhowch y cymorth sydd ei angen ar gymunedau i ffynnu.

Pan fydd pobl yn gofyn beth yw ein cyflawniad mawr yn ein dwy flynedd gyntaf, rwy’n ateb ein bod newydd ddechrau dod â llais cymunedau i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Wrth lunio ein cam nesaf, rydym am fod yn fwy uchelgeisiol a radical ac ymgysylltu â’n partneriaid i sicrhau bod anghenion cymunedau a pholisïau yn cyfuno’n gyson ac yn deg ar draws rhaniadau daearyddol ac economaidd. Mae’r anghydraddoldebau yn ein cymdeithas: cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol, yn endemig ac yn gwaethygu a rhaid mynd i’r afael â nhw trwy gymysgedd o bolisïau a gweithredu lleol. Mae pobl ifanc yn arbennig o dan anfantais economaidd ac yn cael eu gorfodi i adael y sir i wneud bywyd yn rhywle arall.

Mae ein gwaith hyd yma wedi dangos bod asedau, yn ddynol ac adeiledig, wedi'u dosbarthu'n anghyfartal ar draws ein cymunedau gwledig. Mae cyrff democrataidd, ar lefel y gymdogaeth h.y. ar lefel plwyf, yn gwahaniaethu’n aruthrol ac nid ydynt yn gwasanaethu cymunedau yr un mor dda ar gyfer ymgysylltu. Mae gan gymunedau ddiffyg grym o hyd yn y penderfyniadau polisi sy’n effeithio ar eu dyfodol, er bod enghreifftiau o gynnydd da yn cael ei wneud.

Mae angen cymorth wedi’i deilwra ar gymunedau i ffynnu ac mae hynny’n gofyn am wybodaeth gronynnog o’u hanghenion a dealltwriaeth o’u ffyrdd o weithio. Nid yw ymagweddau creadigol a dibyniaeth ar wirfoddolwyr yn cyd-fynd yn dda â modelau cynllunio traddodiadol ac amserlenni gosodedig. At hynny, dylai gwerthuso fod yn ddefnyddiol ac yn hygyrch, gan rannu data mewn amser real i ysgogi newid.

Mae ymagwedd bartneriaeth gref a chydgysylltiedig yn Sir Benfro yn addo llawer o gydweithio i wneud cynnydd o ran mynd i'r afael â heriau dwys yn y cyfnod cythryblus hwn.

Swyddi Tebyg