Rwyf wrth fy modd i fod yn ymuno â thîm Law yn Llaw at Newid fel Swyddog Angori, gyda chyfrifoldeb am weinyddu a chyfathrebu. Rwyf wedi fy lleoli yn Nhyddewi a’r llynedd roeddwn yn Ymchwilydd Gweithredu Cymunedol ar gyfer Ward Llanrhian o fewn Prosiect Cymunedol 4Wards. Y rôl hon oedd fy nghyflwyniad i fyd datblygu cymunedol a rhoddodd flas i mi o werthoedd, uchelgeisiau a gweledigaeth Law yn Llaw at Newid. Rwy'n awyddus i helpu i adeiladu ar y cyflawniadau hyd yma a chyfrannu at strategaeth y rhaglen ymlaen. Rwy’n rhannu’r gred bod cynnal lles cymunedol wrth galon popeth yn allweddol i adeiladu pŵer cymunedol a gweld ein cymunedau’n ffynnu. Mae gweithio tuag at y weledigaeth hon mewn ardal lle mae fy mab yn tyfu i fyny a lle mae fy rhieni yn mynd i heneiddio, yn fy ngwneud i hyd yn oed yn fwy ymroddedig i gyflawni'r nodau hyn a gweld Sir Benfro'n wirioneddol ffynnu.

Cyn Prosiect Cymunedol 4Wards nid oedd gennyf unrhyw brofiad datblygu cymunedol uniongyrchol, fodd bynnag rhwng 2015 a 2020 rhoddais lawer o amser, emosiwn ac egni i wirfoddoli trwy L’Auberge de Migrants a Refugee Community Kitchen gyda ffoaduriaid draw yn Calais ac yn fwy diweddar gwirfoddoli yn ddwys gyda Gwrthryfel Difodiant. Mae'r profiadau gwirfoddoli hyn wedi adeiladu ynof ymdeimlad dwfn o bwysigrwydd mudiadau llawr gwlad, pŵer cymunedol a chryfder a galluoedd aelodau'r gymuned os cânt eu galluogi i gamu i'w grym. Credaf mai dyma sydd wedi fy arwain at ddatblygu cymunedol a gwaith Law yn Llaw at Newid.

Rwyf bob amser wedi bod yn angerddol am fynd i’r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol, a dyna pam y cefais fy hun yn mynd ar goets i Calais ar Noswyl Nadolig 2015 yn ysu am ymateb i’r driniaeth anghyfiawn o ffoaduriaid a oedd yn cael ei sblasio ar draws ein papurau newydd yn ddyddiol. Yr hyn nad oeddwn yn disgwyl ei ddarganfod yn y “jyngl” yn Calais ( dwi'n cydnabod natur broblematig y gair hwn o ystyried yr iaith anifeilaidd, diraddiol a ddefnyddiwyd am y ffoaduriaid yn ystod y cyfnod hwnnw, fodd bynnag dyna'r hyn y mae'r ffoaduriaid eu hunain yn ei alw , felly byddaf hefyd) yn gymuned hynod drefnus, sy'n gweithredu'n esmwyth. Roeddwn i’n ei chael hi’n rhyfeddol ac yn hyfryd bod y grŵp amorffaidd enfawr hwn o bobl a oedd wedi cael eu trawmateiddio i raddau amrywiol, wedi cael gwared ar bron popeth ac a oedd bellach yn wynebu amodau erchyll a thriniaeth ffiaidd yn nwylo’r awdurdodau - wedi trefnu eu hunain yn gywrain. cymuned gydweithredol. Roedd yn gymuned a oedd yn gweithredu mewn ffordd llawer mwy cefnogol a hael nag unrhyw un rydw i erioed wedi bod o gwmpas. Roedd ffoaduriaid o wahanol wledydd yn byw mewn gwahanol rannau o'r gwersyll ond yn cydweithio'n effeithiol ac effeithlon ar wneud penderfyniadau, rhannu adnoddau a mynd i'r afael â materion a gododd o fewn y gymuned. Nid wyf yn dweud ei bod yn gymuned berffaith neu nad oedd problemau, ond yr hyn a welais yn rhyfeddol oedd gweithrediad cydweithredol y gymuned yn wyneb y fath adfyd.

Roedd y grwpiau gwirfoddoli y bûm yn gweithio gyda nhw yn cydnabod nad oeddem yno i ddatrys problemau’r ffoaduriaid, eu bod yn gallu rheoli eu sefyllfa eu hunain. Roeddem ni yno i ymuno â'r dotiau - cael adnoddau i'r cymunedau eu defnyddio orau y gallent; cysylltu pobl â'r rhai sy'n dal grym a meithrin deialogau iach; clywed ac ehangu lleisiau'r gymuned; a hwyluso aelodau’r gymuned i gamu i’w grym a diwallu anghenion eu cymuned eu hunain. Rwy’n gweld hyn fel yr un gwaith ag y mae Law yn Llaw at Newid yn ei wneud yn ein cymuned ein hunain – cefnogi twf ac effeithiolrwydd gweithredu cymunedol, mwyhau lleisiau cymunedol a chysylltu cymunedau ag adnoddau a deiliaid pŵer er mwyn datganoli mwy o bŵer i gymunedau. Mae hyn gyda’r gydnabyddiaeth, fel y gwelais yn Calais, fod gan gymunedau eu hunain y wybodaeth, y profiad o fyw a’r galluoedd i ymateb orau i anghenion eu cymuned eu hunain. Rwy’n credu’n sylfaenol yng ngrym cymunedau i fynd i’r afael â pha bynnag heriau sy’n ein hwynebu – gweithio mewn ffyrdd arloesol, dod o hyd i atebion ymarferol heb eu llyffetheirio gan fiwrocratiaeth sy’n caniatáu ar gyfer trawsnewid radical a chyflymder o newid ac esblygiad anaml iawn y mae’n ymddangos drwy’r llwybrau biwrocrataidd.

Roeddwn wedi fy syfrdanu gan y gymuned a welais yn dod i'r amlwg trwy Wrthryfel Difodiant yn ôl yn 2019, miloedd o bobl yn dod at ei gilydd dros ymrwymiad ar y cyd i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Pobl gyffredin yn camu i fyny i ddal cyfrifoldeb yr argyfwng yng ngoleuni'r rhai sydd mewn grym yn methu â gwneud hynny. Ymrwymo llawer iawn o amser ac egni i fynd i'r afael â phroblem a chefnogi ei gilydd i wneud hynny. Y tu ôl i benawdau camau gweithredu dadleuol roedd rhwydwaith o ddysgu ar y cyd, hyfforddiant, celf, gweithdai, prosesau democrataidd, datrys problemau a diwylliant lles a oedd yn ganolog i bopeth, gan wreiddio cymorth a gofal yr unigolyn a’r gymuned ym mhob elfen. o'r sefydliad. Nid wyf erioed wedi teimlo cymaint o gefnogaeth a chefnogaeth ag y gwnes yn ystod fy amser yn gwirfoddoli i Extinction Rebellion. Dyna, rwy’n credu, a’m grymusodd i gamu i fyny dro ar ôl tro ac yn y bôn dyma’r hyn a wnaeth i mi deimlo’n ddigon diogel i roi fy nghorff yn gorfforol ar y lein am yr hyn rwy’n ei gredu a threulio’r noson yn y carchar oherwydd roeddwn i’n teimlo fy mod wedi fy nghynnal yn llwyr. gan y gymuned o'm cwmpas.

Rwy’n ddiolchgar fy mod wedi gallu cyfrannu at y symudiadau a gododd y braw ac a ddaeth â’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol i ffocws byd-eang ar ôl degawdau o ymdrechion gan lawer a aeth o’r blaen. Rwy'n credu bod y claxon wedi canu, mae'r larwm wedi'i glywed gan bobl, busnesau a rhai o'r rhai sydd mewn grym. Yn sicr nid yw’r gwaith ar ben a chredaf mai nawr yw’r amser i gymunedau ddod at ei gilydd a nodi beth mae’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol yn ei olygu iddyn nhw – beth sy’n effeithio ar eu cymunedau a sut maen nhw am fynd i’r afael ag ef. Mae ansicrwydd ein dyfodol ar y blaned ryfeddol hon yn tanio fy angerdd i gefnogi cymunedau i gryfhau, i arloesi a chwrdd â'r heriau sy'n ein hwynebu.

Mae Gyda’n Gilydd dros Newid Sir Benfro yn gwneud hyn yn union, gan ysgogi newid cadarnhaol yn ein cymuned yn wyneb y llu o heriau sy’n ein hwynebu, fel y gallwn gefnogi ein gilydd a symud tuag at ddyfodol cryf a chynaliadwy yr ydym i gyd wedi’i ragweld gyda’n gilydd.

Swyddi Tebyg