Rydyn ni’n defnyddio llawer o dermau a allai fod yn newydd i'n darllenwyr, felly rydyn ni wedi darparu rhestr o eiriau a'u hystyron er gwybodaeth.

B
Bioamrywiaeth
Amgylchedd cytbwys sy'n cynnwys amrywiaeth eang o anifeiliaid, planhigion a mwynau. 
C
Argyfwng hinsawdd 
Angen gweithredu ar unwaith i leihau neu atal newid yn yr hinsawdd ac atal niwed difrifol a pharhaol i'r amgylchedd.
Mynegai codio 
Dull o gofnodi data a'i grwpio i themâu tebyg i'w dadansoddi. 
Cydweithio
Gweithio gyda pherson arall neu grŵp o bobl i greu neu weithio tuag at rywbeth.
Cymuned
Grŵp o bobl sy’n rhannu diddordeb, profiad neu gred gyffredin, er enghraifft, yn byw yn yr un lle, â’r un gred grefyddol neu hobi.
Ymchwil gweithredu cymunedol 
Ymchwil a wneir o fewn y gymuned ei hun naill ai gan aelodau'r gymuned neu ar y cyd ag eraill. Mae'n ymchwil a ddefnyddir mewn amser real, i wneud unrhyw newidiadau sydd eu hangen yn gyflym i gadw pethau ar y trywydd iawn i lwyddo.   
Grym cymunedol 
Y gred y dylai pobl gael llais yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau, ac mai nhw sydd yn y sefyllfa orau i roi cyngor ar eu hanghenion mewn perthynas â’r lleoedd y maent yn byw ynddynt, y gwasanaethau y maent yn eu defnyddio ac unrhyw ffactorau eraill sy’n effeithio arnynt.
Consortiwm
Grŵp o bobl, gwledydd, cwmnïau ac ati sy'n cydweithio ar brosiect penodol neu ystod o brosiectau o dan un rhaglen.
Cyfansoddedig
Yn gyffredinol mae'n cyfeirio at sefydlu neu greu rhywbeth yn ffurfiol, fel sefydliad, pwyllgor, neu gorff llywodraethu. Mae’n awgrymu bod yr elfennau neu gydrannau angenrheidiol wedi’u rhoi at ei gilydd i ffurfio endid gweithredol gyda rolau, strwythur ac awdurdod diffiniedig.
D
Demograffeg
Y boblogaeth sy’n ffurfio cymuned, cymdeithas neu le a’r newid yn nifer y genedigaethau, marwolaethau, afiechydon, ac ati dros gyfnod o amser.
E
Ecolegol
Perthynas planhigion a rhywogaethau â'i gilydd ac â'u hamgylchedd.
Gwerthusiad
Y broses o asesu neu feirniadu rhywbeth i bennu ei werth, ei werth neu ei effeithiolrwydd. Mae'n cynnwys dadansoddi ac adolygu gwybodaeth neu dystiolaeth i ffurfio barn neu wneud penderfyniad gwybodus.
Yn seiliedig ar dystiolaeth 
Y wybodaeth a ddefnyddir i gefnogi honiad bod rhywbeth yn gweithio. Gall ddod o amrywiaeth o ffynonellau; cynradd – yr hyn rydych yn ei gasglu ac eilaidd – ymchwil rhywun arall.
I
Corfforedig
Busnes neu sefydliad sydd wedi’i ffurfio’n gyfreithiol fel endid ar wahân, a gydnabyddir gan y gyfraith fel un sydd â hawliau a chyfrifoldebau sy’n annibynnol ar ei berchnogion neu ei aelodau. Mae corffori fel arfer yn golygu ffeilio dogfennau cyfreithiol a bodloni gofynion penodol i sefydlu'r endid.
Anghydraddoldebau
Y gwahaniaeth annheg rhwng grwpiau o bobl mewn cymdeithas. Er enghraifft, pan fydd gan rai iechyd gwell, mwy o gyfoeth, statws neu gyfleoedd nag eraill.
Isadeiledd
Y systemau a'r gwasanaethau sydd eu hangen er mwyn i wlad neu sefydliad redeg yn esmwyth. Er enghraifft, adeiladau, trafnidiaeth, cyflenwadau dŵr a phŵer. Gall olygu’r gefnogaeth a ddarperir i gymunedau e.e. wrth gael mynediad at arian.
Arloesi
Cyflwyno syniadau, dulliau neu ffyrdd newydd o wneud neu feddwl am rywbeth.
L
Cyfansoddiad cyfreithiol 
Yn disgrifio sefydliad, sefydliad, neu gorff sydd wedi'i ffurfio yn unol â chyfreithiau a rheoliadau cymwys. Mae’n golygu bod yr endid wedi mynd drwy’r prosesau a’r gweithdrefnau cyfreithiol angenrheidiol i ddod i fodolaeth a gweithredu o fewn fframwaith y gyfraith.
P
Pandemig
Clefyd sy'n lledu ac yn gyffredin dros wlad neu'r byd.
Permacrisis
Cyfnod hirfaith o ansefydlogrwydd ac ansicrwydd, yn canlyniad o  gyfres o ddigwyddiadau trychinebus er enghraifft, argyfwng costau  byw, pandemig ac ati. 
Q
Data ansoddol 
Data nad yw'n rhifiadol e.e. dyddiaduron, atebion i gwestiynau cyfweliad penagored, nodiadau maes, ffotograffau ac ati. 
Data meintiol 
Data a gynrychiolir fel rhifau, ac sy'n cynnwys unrhyw beth y gellir ei gyfrif, ei fesur, neu roi gwerth rhifiadol iddo.  
R
Radical
Newydd, gwahanol, unigryw ac yn debygol o gael effaith wych.
Ymchwil
Astudiaeth o bwnc, testun neu ddigwyddiad, i gynhyrchu gwybodaeth amdano, er enghraifft: sut mae pobl yn y gymuned hon yn teimlo am fyw yma?
S
Economaidd-gymdeithasol 
Y gwahaniaethau cymdeithasol ac economaidd rhwng cymunedau neu unigolion, a ddefnyddir fel arfer mewn perthynas â’u sefyllfa ariannol.
Rhanddeiliad
Rhywun sydd â diddordeb neu bryder mewn prosiect, rhaglen neu wasanaeth; a phwy sydd am iddo lwyddo.
Strategol
Agwedd at lunio a gweithredu cynllun sy'n gyrru tuag at lwyddiant ac mewn ffordd sy'n dda ac yn dderbyniol. 
Strategaeth
Cynllun sy'n nodi sut mae sefydliad yn symud o A i B wrth fynd ati i gyflawni newid neu i gadw rhywbeth i fynd.  
Cynaladwyedd
Proses sy'n cynnal ac yn cefnogi elfen gymdeithasol, amgylcheddol neu economaidd heb achosi niwed na disbyddu.
T
Dadansoddiad thematig 
Dull ar gyfer nodi a dehongli patrymau neu themâu cyffredin ar draws data goddrychol.
Trydydd sector 
Sefydliadau, grwpiau, a phrosiectau, cyfansoddiadol neu anghyfansoddiadol nad ydynt yn rhan o lywodraeth e.e. elusennau, mentrau cymdeithasol grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Mae unrhyw elw yn dueddol o gael ei aredig yn ôl i'w gwaith.
U
Anghorfforedig
Busnes neu sefydliad nad yw wedi’i ffurfio’n gyfreithiol fel endid ar wahân. Yn nodweddiadol mae'n golygu bod y busnes yn cael ei weithredu gan unigolyn neu grŵp o unigolion heb sefydlu endid cyfreithiol penodol yn ffurfiol.
W
Lles
Y ffactorau mewnol ac allanol sy’n dylanwadu ar allu cymuned unigol i fyw’n dda.
Economi lles 
Economi a gynlluniwyd i wasanaethu pobl a'r blaned, yn hytrach na chanolbwyntio ar elw ariannol. Mae llwyddiant cymdeithasol ac economaidd yn symud y tu hwnt i dwf CMC i gyflawni a gwella llesiant.