Rydym yn dîm cynhwysol, arloesol a gweithgar.
Rydym yn dod â gwybodaeth a sgiliau o sectorau amrywiol, gan weithio gyda'n gilydd ar gyfer cymdeithas deg a chyfartal a phlaned iach. 

Sue Denman

Sylfaenydd ac Ymddiriedolwr Law yn Llaw at Newid

Rwy’n gweithio gyda’r Tîm i osod cyfeiriad Law yn Llaw at Newid a dylunio a gwerthuso prosiectau mewn partneriaeth ag eraill. Rwy’n angerddol am adeiladu pŵer a chryfder cymunedol ar gyfer bywyd gwell i bawb. Mae arnom angen ffordd newydd o feddwl am gyfoeth – un sydd wedi’i dosbarthu’n fwy cyfartal ac sy’n ymwybodol o’r effeithiau y bydd ein gweithredoedd yn eu cael ar genedlaethau’r dyfodol. Mae gen i gefndir proffesiynol mewn ymchwil a datblygu ym maes iechyd y cyhoedd sy'n rhychwantu'r sectorau preifat a chyhoeddus. Athro Emeritws ym Mhrifysgol Caerdydd.

Jessie Buchanan

Sylfaenydd a Chydlynydd Law yn Llaw at Newid 

Fy rôl i yw sicrhau bod popeth a wnawn yn TfC yn gwneud gwahaniaeth a’i fod yn cael ei gydgysylltu â’n partneriaid niferus. Rwy’n credu yng ngrym cydweithio tuag at nod cyffredin gan fod perthnasoedd da wrth wraidd datblygiad cymunedol effeithiol. Rwy’n frwd dros ddod o hyd i atebion cynaliadwy i’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol sy’n hanfodol i les cymdeithas ac sy’n dylanwadu ar ein gallu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau sy’n ymwneud ag iechyd yn lleol ac yn fyd-eang.

Rachel Kelway-Lewis

Swyddog Ymchwil Law yn Llaw at Newid

Mae Rachel wedi bod yn Swyddog Ymchwil TfC ers mis Hydref 2022. 

Rwy’n angerddol am fynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac argyfwng hinsawdd sydd â chysylltiadau cynhenid. Mae gen i gefndir academaidd mewn datblygu cynaliadwy ac ymchwil gymdeithasol-gyfreithiol. Mae gennyf hefyd brofiad yn y sector tai sy’n canolbwyntio ar ddigartrefedd a datrysiadau tai gwledig. Fy nod yw cefnogi llais a phŵer cymunedau yn y broses o wneud penderfyniadau.

Blog: Dewch i gwrdd â'n Swyddog Ymchwil newydd Rachel Kelway-Lewis

Ella Starling

Swyddog Angori Law yn Llaw at Newid

Rwyf wedi bod yn Swyddog Angori TfC ers mis Ionawr 2023, gan ddal cyfrifoldeb am weinyddu a chyfathrebu o fewn y rhaglen.

Mae fy nghefndir yn y celfyddydau ochr yn ochr â gweithredu amgylcheddol a gwirfoddoli ym maes cyfiawnder cymdeithasol. Rwyf bellach yn ymroddedig i gefnogi twf ac effeithiolrwydd gweithredu cymunedol a chynyddu lleisiau cymunedol, gan gredu mai pŵer cymunedol yw'r ateb i ysgogi newid cadarnhaol ar gyfer pobl a'r blaned.

Blog: Dewch i gwrdd â'n Swyddog Angori newydd Ella Starling