Rydym yn dîm cynhwysol, arloesol a gweithgar.
Rydym yn dod â gwybodaeth a sgiliau o sectorau amrywiol, gan weithio gyda'n gilydd ar gyfer cymdeithas deg a chyfartal a phlaned iach. 

Sue Denman

Sylfaenydd ac Ymddiriedolwr Law yn Llaw at Newid

Rwy’n gweithio gyda’r Tîm i osod cyfeiriad Law yn Llaw at Newid a dylunio a gwerthuso prosiectau mewn partneriaeth ag eraill. Rwy’n angerddol am adeiladu pŵer a chryfder cymunedol ar gyfer bywyd gwell i bawb. Mae arnom angen ffordd newydd o feddwl am gyfoeth – un sydd wedi’i dosbarthu’n fwy cyfartal ac sy’n ymwybodol o’r effeithiau y bydd ein gweithredoedd yn eu cael ar genedlaethau’r dyfodol. Mae gen i gefndir proffesiynol mewn ymchwil a datblygu ym maes iechyd y cyhoedd sy'n rhychwantu'r sectorau preifat a chyhoeddus. Athro Emeritws ym Mhrifysgol Caerdydd.

Jessie Buchanan

Sylfaenydd a Chydlynydd Law yn Llaw at Newid 

Fy rôl i yw sicrhau bod popeth a wnawn yn TfC yn gwneud gwahaniaeth a’i fod yn cael ei gydgysylltu â’n partneriaid niferus. Rwy’n credu yng ngrym cydweithio tuag at nod cyffredin gan fod perthnasoedd da wrth wraidd datblygiad cymunedol effeithiol. Rwy’n frwd dros ddod o hyd i atebion cynaliadwy i’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol sy’n hanfodol i les cymdeithas ac sy’n dylanwadu ar ein gallu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau sy’n ymwneud ag iechyd yn lleol ac yn fyd-eang.

Angus Gaskell

Swyddog Angori Law yn Llaw at Newid

Rwyf wedi bod yn Swyddog Angori i TfC ers mis Awst 2023, gan ddal cyfrifoldeb am weinyddu, cyfathrebu a’r cyfryngau. 

Mae gen i gefndir academaidd mewn Rheoli Trychinebau Rhyngwladol. Rwyf wedi cael profiad o ddatblygu prosiectau a gofal yn y sector preifat a chyhoeddus. Rwyf wedi ymrwymo i hyrwyddo datblygu cynaliadwy o ddull a arweinir gan y gymuned a hyrwyddo lleisiau cymunedol mewn materion sy'n bwysig iddynt.